Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Dernek
 • Tüzük
 • Tüzük

  DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

  MADDE 1: Türk Androloji Derneği’dir. Şubesi Yoktur

  MADDE 2: Cemil Aslan Güder Sok. İdil Apt. B Blok Daire 1 Gayrettepe-İstanbul’dur

  DERNEĞİN AMACI –FAALİYET ALANI – ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ

  MADDE 3: Sağlık Alanında faaliyet gösterecekderneğin amacı; kadın-erkek sağlığı, cinsel sağlığı ve hastalıkları, erkek üreme sağlığı ve hastalıkları konusunda eğitim, araştırma ve uygulamalarla ilgili çalışmalar yapmak, eğitim ve araştırma ve toplumun bilinçlendirilmesi çalışmalarını organize etmek ve desteklemektir.

  Dernek siyasetle uğraşmayan bilimsel bir kuruluştur. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlıdır.

  MADDE 4: Dernek madde 3’de belirtilmiş amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar:

  a)Aile Planlamasının etkin bir şekilde yaygınlaştırılması amacı ile gerekli eğitim, araştırma uygulama faaliyetlerini yürütmek.
  b) Üreme fizyolojisi ile ilgili temel araştırmaları planlamak ve uygulamak
  c) İnfertilite ile ilgili araştırmaları planlamak, invitro fertilizasyon ve benzer tekniklerin uygulanabilmesi için gerekli laboratuvar ve üniteleri kurmak ve işletmek.
  d) Erektil fonksiyon bozukluklarını etkileyebilecek fiziksel ve psikolojik faktörlerin araştırılması için gerekli laboratuvar ve üniteleri kurmak ve işlemek.
  e) Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ilgili yurtiçi ve yurtdışı bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları özel ve kamu kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bunlarla bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişi sağlamak.
  f) Kongre, konferans ve seminerler gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapılmasını sağlamak.
  g) Üniversite ve eğitim hastanelerinin ilgili birimleriyle işbirliği yapmak, bu alanda her seviyede uzmanlık öğrencisi, öğretim elemanı ile diğer personelin modern tıbbın gereklerine uygun olarak eğitimlerini sağlamak, bu amaçla yurtdışına uzmanlık öğrencisi göndermek, yurtiçi veya dışından bu amaçla gönderilmesini kabul etmek.
  h) Dernek gerektiğinde, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için çalışma grupları kurar.
  ı) Amaçlarını gerçekleştirmek için sağlık sektöründe faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen kuruluşlar ile bir araya gelip bir federasyon kurabilir; kurulmuş olan federasyona katılabilir
  k) Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir.
  Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez..
  l) Dernek amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.
  m) Amacını gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir,yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.
  n)Dergi, bülten, broşür ve kitap çıkarabilir. Sergi ve fuarlar düzenleyebilir; yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılabilir.
  o) Amacının gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak, kazanç paylaşmayı amaçlamayan iktisadi işletmeler kurabilir.

  ÜYE OLMA VE ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

  MADDE 5: Fiil ehliyetine sahip bulunan gerçek kişiler, Türk Androloji Derneği’ne üye olabilirler. Derneğin beş çeşit üyesi bulunur: Asil üye, genç üye, yardımcı üye, fahri üye ve onursal üye.

  A- Asil Üye
  Androloji ile fiilen uğraşan üroloji uzmanlarıdır.

  a) Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan, Türk tıp fakültelerinden mezun veya eşdeğerdeki yabancı tıp fakültelerinden aldığı diploması Bakanlıkça onaylanmış bulunan üroloji uzmanlarından; o anda yürürlükte olan Dernekler Kanunu’nda belirtilen şartları taşıyan adaylar, üyelik formunu doldurup, sıralanan belgeleri ekleyerek başvurabilirler. Türk vatandaşlarının, ikametlerinin ülke içi ya da ülke dışında olmasına bakılmaksızın üye olma hakları vardır.
  b) Yabancı uyruklu üroloji uzmanları, Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka aşağıdaki koşullara uymalıdırlar:

  - Türkiye’de ikamet hakkına sahip olmak,
  - Ülkesindeki üroloji uzmanlık derneklerinden birisi veya birkaçına karşılıklılık esasına göre Türk vatandaşlarının da üye olma hakkının bulunması,Bu koşullara uyan yabancı uyruklular derneğe üye olmak üzere başvurabilirler.

  B- Genç Üye
  Üniversite ve eğitim hastanelerinin Üroloji Anabilim Dalı/Kliniği’nde uzmanlık eğitimi almakta olan araştırma görevlileri/asistanlar genç üye olabilir.

  Uzmanlık eğitimini tamamlayan genç üye, uzmanlık belgesi ve Madde 6’da sıralanan diğer belgeler eşliğinde, dernek merkezine başvurur. Başvuru Yönetim Kurulu’nca en geç 30 gün içinde görüşülüp, gizli oy ve çoğunluk prensibi ile onaylanır. Genç üye, üyeliğe kabul edildiğinin kendisine bildirilmesinin ardından, ilk aidatını ödediği tarih itibariyle asil üyeliğe ilişkin hakları kazanmış olur.

  Genç üyeler aidat ödemez, dernek organlarına seçilemezler ve bu kurullar için oy kullanamazlar.

  C- Yardımcı Üye
  Androloji bilim dalında çalışan tıp doktorları, üroloji dışındaki diğer uzmanlık dalında çalışan uzman doktorlar (psikiyatri, kadın hastalıkları ve doğum, vs.), biyolog/embriyologlar ve hemşireler yardımcı üye olabilir.

  Yardımcı üyeler dernek organlarına seçilemezler ve bu kurullar için oy kullanamazlar.

  D- Fahri Üye
  Androloji Bilim Dalının gelişmesi için maddi ve manevi katkıda bulunan kişiler, yurt dışında bu alanda çalışan hekim ve araştırmacılarla, dernek çalışmalarına ilgi duyan fakat asli üyelik özelliklerinden hiç birini taşımayan üyelerdir. 1/5 üyenin yazılı teklifi veyaYönetim Kurulu üyelerinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla seçilirler.

  Fahri üyeler dernek organlarına seçilemezler ve bu kurullar için oy kullanamazlar. Türk vatandaşı olmayan fahri üyelerde ikamet şartı aranmaz. Fahri üyeler isterse aidat verebilir.

  E- Onursal Üye
  Çalışmalarıyla Androloji alanında yüksek başarılar sağlamış veya Androloji bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuş veya uzun yıllar mesleğe ve/veya derneğe hizmet etmiş üroloji uzmanlarıdır.

  Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile geçmiş dönemlerde dernekte başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapmış kişilere onursal başkanlık verilebilir. Genel kurul sonrası ilk bilimsel toplantı/oturumda Onursal başkanlık belgesi takdim edilir. Onursal başkanlık ömür boyu geçerlidir.

  Aktif olarak tek Onursal başkan bulunabilir. Onursal başkanlığa seçilen aday kendi rızası ile ayrılana kadar onursal başkanlığa devam eder. Onursal başkanın devamlılığını sürdürememesi durumunda Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel Kurul yeni onursal başkanı belirlerler.

  Onursal başkan, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, öneri ve katkılarda bulunabilir.

  ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL EDİLME

  MADDE 6
  Derneğe üye olabilmek için, adayların derneğe yazılı bir dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle başvurmaları gereklidir.

  a) Nüfus cüzdanı sureti ve ikamet belgesi,
  b) Üroloji uzmanlık eğitimi aldığını gösteren belgelerden bir tanesi,
  -Bir kurumda uzman olarak çalışanlar için, kurum amirinden orada görevli olduklarını gösteren belge,
  -Serbest çalışanlar için, Tabip Odası’ndan alınmış ve üroloji uzmanı olarak faaliyette bulunduğunu gösterir belge,
  -Uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar için, kurum amirinden alınmış belge,
  c) Gereğinde başvurulmak üzere referans olarak Türk Androloji Derneğinin iki üyesinin ismi,
  d) Otobiyografi ve oto-bibliyografi,
  e) 3 adet 4,5 x 6 fotoğraf

  İnternet yoluyla yapılan başvurular da yönetim tarafından dikkate alınır ve yukarıdaki yasal belgelerin tamamlanması istenir.

  Adayların üyelikleri, Dernek Yönetim Kurulu’nca en geç 30 gün içinde görüşülüp, gizli oy ve çoğunluk prensibi ile onaylanır. Başvurunun reddi halinde, kararın gerekçesinin de bildirilmesi gerekir.

  Üyelik hakları; üyeliğe kabul edildiğinin kendisine bildirilmesinin ardından, ilk aidatını ödediği tarih itibariyle başlar.

  ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

  MADDE 7
  Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

  Kendiliğinden: Üyelik için Kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

  Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeliği, üyelikten ayrılma isteğiyle sona erer. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkma işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin ayrılış tarihine kadar ki aidat borçlarını sona erdirmez.

  Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

  a) Derneğin etik ilkeleri ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak, dernek amaçlarına ve/veya tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak veya dernek çalışmalarını engelleyici davranışlarda bulunmak
  b) Dernek Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun kararlarına aykırı hareket etmek.
  c) Üyelik ve hekimlik onur, itibar ve şerefi ile bağdaşmayan hal ve hareketlerde bulunmak.
  d) Dilekçe ve üyelik bilgi fişinde gerçeğe uymayan beyanda bulunmak, üye olma şartlarını, üyelik anında taşımadığı tespit edilmek veya Dernek tüzüğünde veyahut Dernekler Kanunu’nda yazılı özelliklerden birini kaybetmiş olmak.
  e) Dernek üyesi olan asistanın, uzmanlık eğitimini tamamlamadan ihtisastan ayrılmış olması
  f) Tüzükte kayıtlı üyelik ödevlerini, Yönetim Kurulu’nun yazılı ikazına rağmen iki ay içerisinde yerine getirmemek.

  Üye, Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Bu karara karşı Genel Kurula itiraz edilebilir. Genel Kurul tarafından verilen karar, yargı yolları açık olmak koşuluyla, kesindir. Bu karar üyelere duyurulur.

  Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

  ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

  MADDE 8: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyelerin bir oy hakkı vardır, her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Asil üye dışındaki üyelerin oy hakkı yoktur.

  DERNEK ORGANLARI:

  MADDE 9: Derneğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’dur.

  DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI:

  MADDE 10: Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

  Toplanma Zamanı:

  MADDE 11: Genel Kurul (3) üç yılda bir Kasım ayında olağan toplantı yapar.

  Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

  MADDE 12-GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ :

  Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir:

  12.1Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyeler çizelgesini saptar ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
  12.2 Genel Kurula katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak ya da elektronik posta yolu ile bildirilir.
  12.3 İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
  12.4Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde, geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

  TOPLANTI YERİ:

  MADDE 13: Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

   

  TOPLANTI YETER SAYISI:
  MADDE 14: Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

   

  TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

  MADDE 15: Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adların karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 15. maddesinde belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

  Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeleri Yönetim Kurulu’na verir.

  TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

  MADDE 16: Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

  GENEL KURUL’UN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

  Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri:
  MADDE 17: Aşağıdaki yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

  1.Dernek organlarının seçilmesi
  2.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
  3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
  4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
  5.Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
  6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması
  7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
  8.Derneğin feshedilmesi.
  9.Derneğin Borçlanması konusunda karar alınması

  Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

  OY KULLANMA KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

  MADDE 18: a) Oylar gizli veya açık belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının,üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylama ise Genel Kurul Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.
  b)Tüzüğün değiştirilebilmesi için karar alma yeter sayısı, Genel Kurul’a katılan üyelerin üçte ikisidir. Genel Kurul’a katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile değiştirilen tüzüğün tetkik mercilerine intikalini Yönetim Kurulu takip eder.

  YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLDİĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

  Yönetim Kurulu:

  MADDE 19:Yönetim Kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olarak Genel Kurul’ca üç yıllığına gizli oyla seçilir.

  Asil üyeliklerde boşlama olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

  Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

  19.1 Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,
  19.2 Derneği Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,
  19.3 Çalışma dönemi çalışma programı ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,
  19.4 Bir önceki çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak,
  19.5 Dernek Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu ana tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken kararları almak ve uygulamak,
  19.6 Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,
  19.7Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak veraporları hakkında gereken kararları almak,
  19.8Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine sonvermek,
  19.9Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,
  19.10 Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,
  19.11Derneğe ait kayıt ve defterleri tutmak ve muhafaza etmek,
  19.12 Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

  Seçilen yönetim kurulu görev bölümü yaparak, başkan, genel sekreter ve saymanını, belirler.

  Başkanlığa seçilen üye, bu göreve üst üste en çok iki dönem için seçilebilir.

  Yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgahında, önceden kararlaştırılacağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

  YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERİ, TAMAMLANAMAMASI

  MADDE 20: Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyle bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

  DENETLEME KURULU:

  MADDE 21: Üç asıl ve Üç yedek üyeden oluşan Denetleme Kurulu Genel Kurul’ca üç yıllığına seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

  BAŞKA ORGANLAR:

  MADDE 22: Dernekte başka organlar da kurulabilir.

  MADDE 23: Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları asıl ve yedek üyelerin kimlik bilgileri,adresleri ile gerekli diğer evrakları merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

  YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ

  MADDE 24: Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı üç yılda bir yapılan genel kurulca belirlenir.

  ŞUBE:
  MADDE 25: Derneğimizin şubesi olmayacaktır.

  MADDE 26: DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI :

  1.Üye aidatı
  2.Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
  3.Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
  4.Bağışlar ve yardımlar
  5.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
  Dernek, dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilir ve gerekli yasal bildirimleri yapar.

  YARDIM KABUL ETME

  MADDE 27: Dernek tıbbi mesleki kuruluşlardan yardım alabilir veya adı geçen kuruluşlara yardım edebilir.

  DEFTER VE KAYITLAR:

  MADDE 28: Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

  a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
  5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

  b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
  2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
  Bu defterlerin noterden veya İl Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

  GELİR VE GİDERLERDE USUL VE DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :

  MADDE 29:
  Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır:

  29.1 Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
  29.2 Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.
  29.3.Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
  29.4 Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir. Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

  29.5.Derneğin Borçlanma Usulleri
  Dernek, kişi veya kurumlara, yıllık bütçesinin en fazla yüzde yirmibeşi kadarborçlanabilir. Ancak, ne amaçla borçlanıldığı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim kuruluna yetki vermesi gereklidir

  DERNEĞİ İÇ DENETİM ŞEKLİ :

  MADDE 30: Dernek’ de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

  Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

  GENEL SEKRETERİN ÖDEVLERİ:

  1.Derneğe ait yazışmaları yönetmek
  2.Derneğin defter ve dosyalarını tutmak
  3.Bilimsel toplantılarını başkanla birlikte hazırlamak,
  4.Bilimsel toplantı tutanaklarını düzenlemek, bilimsel toplantı yazılarını, raporların özetlerini toplayıp dosyada muhafaza etmek.
  5.Yönetim kurulu toplantılarını kararlarının gerekli deftere işlemek
  6.Dernek dergisi ve diğer yayın işlerinde ilgili yönetim kurulu üyesi ile işbirliği yapmak
  7.Genel kurul toplantısına derneğin çalışmaları hakkında rapor sunmak.

  SAYMANIN ÖDEVLERİ:

  1.Derneğin hesap işlerine bakmak
  2.Bu konuda gerekli defter ve belgeleri düzenlemek
  3.Yönetim Kurulu toplantılarında yapılan hesap işlerini izah etmek
  4.Dernek parası yönetim kurulunun kararı ile ulusal bankalardan birine dernek adına açılan cari hesaba veznedar tarafından yatırılır. Bu hesaptaki para, ancak Başkan ve Veznedar müşterek imzaları ile çekilebilir. Başkanın uygun görmesi ile veznedar harcamalarını yapar.

  MADDE 31: TÜZÜK DĞİŞİKLİĞİ

  Dernek Ana tüzüğü Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin 2/3’ünün katılması gereklidir. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak toplantıya katılanlar Yönetim ve Denetim Kurulu’nun iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için katılanların 2/3’nün Kabul oyu gereklidir

  DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE İŞLEMLERİ:

  MADDE 32:
  Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için genel kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa yapılacak ikinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir.Fesih hakkındaki kararlar,hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

  Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

  a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:
  Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türk Androloji Derneği ” ibaresi kullanılır.

  Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar Türk Üroloji Derneği’ne devredilir.

  Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

  b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:
  Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

  Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

  MADDE 33: Türk Androloji Derneği Kurucu Üyeleri Listesi:

  Adı Soyadı Mesleği Uyruğu İkametgahı
  Prof. Dr. Halim HATTAT Doktor T.C. Zincirlikuyu Cd. BaşakSk.No:50/A ULUS
  Prof. Dr. Engin EKER Doktor T.C. Anafartalar Cd. Palmiye Ap.6/8 YEŞİLKÖY
  Prof. Dr. Sadi GÜNDOĞDU Doktor T.C. Kalamış Fener Cd.Dizdar Ap.No:53 KADIKÖY
  Prof. Dr. Erbil GÖZÜKIRMIZI Doktor T.C. Şehir Muhtar Sk. No:2/2 Da:3 TAKSİM
  Prof. Dr. Erdoğan ERTUNGEALP Doktor T.C. Menekşe Sk. Dostlar Ap.8/9 YEŞİLKÖY
  Prof. Dr. Sedat TELLALOĞLU Doktor T.C. İş Bankası Sitesi B Blok Da:26 BEYOĞLU
  Doç. Dr. Tülay İREZ Doktor T.C. Bursalı Tahir Bey Sk. 6/4 Polatlı/ANKARA
  Doç. Dr. Haluk ANDER Doktor T.C. Soyak Siteleri No.31/368 KADIKÖY
  Uz. Dr. Ateş KADIOĞLU Doktor T.C. Fulya Mh. Fulya Cd. İnci Ap. 27/30 Beşiktaş
  Doç. Dr. Ferruh ŞİMŞEK Doktor T.C. Şair Latifi Sk.Arif BeyAp.90/5 KADIKÖY
  Uz. Dr. Bülent ÇETİNEL Doktor T.C. Meram Sk. Itır Ap. Da:8 KIZILTOPRAK
  Uz. Dr. Ahmet ERÖZENCİ Doktor T.C. Fırıldak Sk.Köşe Ap.No.8-1/8 MODA

  MADDE 34: İş bu tüzük otuz dört maddeden ibarettir.

  Prof. Dr. Önder Yaman
  Prof. Dr. Selahittin Çayan
  Prof.Dr. İrfan ORHAN
  Prof. Dr.Ramazan AŞÇI
  Doç.Dr.Mustafa F.USTA
  Prof. Dr.Oğuz Ekmekçioğlu
  Doç.Dr. Muammer Kendirci

  DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

  MADDE 1: Türk Androloji Derneği’dir. Şubesi Yoktur

  MADDE 2: Cemil Aslan Güder Sok. İdil Apt. B Blok Daire 1 Gayrettepe-İstanbul’dur

  DERNEĞİN AMACI –FAALİYET ALANI – ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ

  MADDE 3: Sağlık Alanında faaliyet gösterecekderneğin amacı; kadın-erkek sağlığı, cinsel sağlığı ve hastalıkları, erkek üreme sağlığı ve hastalıkları konusunda eğitim, araştırma ve uygulamalarla ilgili çalışmalar yapmak, eğitim ve araştırma ve toplumun bilinçlendirilmesi çalışmalarını organize etmek ve desteklemektir.

  Dernek siyasetle uğraşmayan bilimsel bir kuruluştur. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlıdır.

  MADDE 4: Dernek madde 3’de belirtilmiş amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar:

  a)Aile Planlamasının etkin bir şekilde yaygınlaştırılması amacı ile gerekli eğitim, araştırma uygulama faaliyetlerini yürütmek.
  b) Üreme fizyolojisi ile ilgili temel araştırmaları planlamak ve uygulamak
  c) İnfertilite ile ilgili araştırmaları planlamak, invitro fertilizasyon ve benzer tekniklerin uygulanabilmesi için gerekli laboratuvar ve üniteleri kurmak ve işletmek.
  d) Erektil fonksiyon bozukluklarını etkileyebilecek fiziksel ve psikolojik faktörlerin araştırılması için gerekli laboratuvar ve üniteleri kurmak ve işlemek.
  e) Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ilgili yurtiçi ve yurtdışı bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları özel ve kamu kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bunlarla bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişi sağlamak.
  f) Kongre, konferans ve seminerler gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapılmasını sağlamak.
  g) Üniversite ve eğitim hastanelerinin ilgili birimleriyle işbirliği yapmak, bu alanda her seviyede uzmanlık öğrencisi, öğretim elemanı ile diğer personelin modern tıbbın gereklerine uygun olarak eğitimlerini sağlamak, bu amaçla yurtdışına uzmanlık öğrencisi göndermek, yurtiçi veya dışından bu amaçla gönderilmesini kabul etmek.
  h) Dernek gerektiğinde, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için çalışma grupları kurar.
  ı) Amaçlarını gerçekleştirmek için sağlık sektöründe faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen kuruluşlar ile bir araya gelip bir federasyon kurabilir; kurulmuş olan federasyona katılabilir
  k) Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir.
  Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez..
  l) Dernek amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.
  m) Amacını gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir,yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.
  n)Dergi, bülten, broşür ve kitap çıkarabilir. Sergi ve fuarlar düzenleyebilir; yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılabilir.
  o) Amacının gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak, kazanç paylaşmayı amaçlamayan iktisadi işletmeler kurabilir.

  ÜYE OLMA VE ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

  MADDE 5: Fiil ehliyetine sahip bulunan gerçek kişiler, Türk Androloji Derneği’ne üye olabilirler. Derneğin beş çeşit üyesi bulunur: Asil üye, genç üye, yardımcı üye, fahri üye ve onursal üye.

  A- Asil Üye
  Androloji ile fiilen uğraşan üroloji uzmanlarıdır.

  a) Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan, Türk tıp fakültelerinden mezun veya eşdeğerdeki yabancı tıp fakültelerinden aldığı diploması Bakanlıkça onaylanmış bulunan üroloji uzmanlarından; o anda yürürlükte olan Dernekler Kanunu’nda belirtilen şartları taşıyan adaylar, üyelik formunu doldurup, sıralanan belgeleri ekleyerek başvurabilirler. Türk vatandaşlarının, ikametlerinin ülke içi ya da ülke dışında olmasına bakılmaksızın üye olma hakları vardır.
  b) Yabancı uyruklu üroloji uzmanları, Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka aşağıdaki koşullara uymalıdırlar:

  - Türkiye’de ikamet hakkına sahip olmak,
  - Ülkesindeki üroloji uzmanlık derneklerinden birisi veya birkaçına karşılıklılık esasına göre Türk vatandaşlarının da üye olma hakkının bulunması,Bu koşullara uyan yabancı uyruklular derneğe üye olmak üzere başvurabilirler.

  B- Genç Üye
  Üniversite ve eğitim hastanelerinin Üroloji Anabilim Dalı/Kliniği’nde uzmanlık eğitimi almakta olan araştırma görevlileri/asistanlar genç üye olabilir.

  Uzmanlık eğitimini tamamlayan genç üye, uzmanlık belgesi ve Madde 6’da sıralanan diğer belgeler eşliğinde, dernek merkezine başvurur. Başvuru Yönetim Kurulu’nca en geç 30 gün içinde görüşülüp, gizli oy ve çoğunluk prensibi ile onaylanır. Genç üye, üyeliğe kabul edildiğinin kendisine bildirilmesinin ardından, ilk aidatını ödediği tarih itibariyle asil üyeliğe ilişkin hakları kazanmış olur.

  Genç üyeler aidat ödemez, dernek organlarına seçilemezler ve bu kurullar için oy kullanamazlar.

  C- Yardımcı Üye
  Androloji bilim dalında çalışan tıp doktorları, üroloji dışındaki diğer uzmanlık dalında çalışan uzman doktorlar (psikiyatri, kadın hastalıkları ve doğum, vs.), biyolog/embriyologlar ve hemşireler yardımcı üye olabilir.

  Yardımcı üyeler dernek organlarına seçilemezler ve bu kurullar için oy kullanamazlar.

  D- Fahri Üye
  Androloji Bilim Dalının gelişmesi için maddi ve manevi katkıda bulunan kişiler, yurt dışında bu alanda çalışan hekim ve araştırmacılarla, dernek çalışmalarına ilgi duyan fakat asli üyelik özelliklerinden hiç birini taşımayan üyelerdir. 1/5 üyenin yazılı teklifi veyaYönetim Kurulu üyelerinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla seçilirler.

  Fahri üyeler dernek organlarına seçilemezler ve bu kurullar için oy kullanamazlar. Türk vatandaşı olmayan fahri üyelerde ikamet şartı aranmaz. Fahri üyeler isterse aidat verebilir.

  E- Onursal Üye
  Çalışmalarıyla Androloji alanında yüksek başarılar sağlamış veya Androloji bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuş veya uzun yıllar mesleğe ve/veya derneğe hizmet etmiş üroloji uzmanlarıdır.

  Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile geçmiş dönemlerde dernekte başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapmış kişilere onursal başkanlık verilebilir. Genel kurul sonrası ilk bilimsel toplantı/oturumda Onursal başkanlık belgesi takdim edilir. Onursal başkanlık ömür boyu geçerlidir.

  Aktif olarak tek Onursal başkan bulunabilir. Onursal başkanlığa seçilen aday kendi rızası ile ayrılana kadar onursal başkanlığa devam eder. Onursal başkanın devamlılığını sürdürememesi durumunda Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel Kurul yeni onursal başkanı belirlerler.

  Onursal başkan, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, öneri ve katkılarda bulunabilir.

  ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL EDİLME

  MADDE 6
  Derneğe üye olabilmek için, adayların derneğe yazılı bir dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle başvurmaları gereklidir.

  a) Nüfus cüzdanı sureti ve ikamet belgesi,
  b) Üroloji uzmanlık eğitimi aldığını gösteren belgelerden bir tanesi,
  -Bir kurumda uzman olarak çalışanlar için, kurum amirinden orada görevli olduklarını gösteren belge,
  -Serbest çalışanlar için, Tabip Odası’ndan alınmış ve üroloji uzmanı olarak faaliyette bulunduğunu gösterir belge,
  -Uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar için, kurum amirinden alınmış belge,
  c) Gereğinde başvurulmak üzere referans olarak Türk Androloji Derneğinin iki üyesinin ismi,
  d) Otobiyografi ve oto-bibliyografi,
  e) 3 adet 4,5 x 6 fotoğraf

  İnternet yoluyla yapılan başvurular da yönetim tarafından dikkate alınır ve yukarıdaki yasal belgelerin tamamlanması istenir.

  Adayların üyelikleri, Dernek Yönetim Kurulu’nca en geç 30 gün içinde görüşülüp, gizli oy ve çoğunluk prensibi ile onaylanır. Başvurunun reddi halinde, kararın gerekçesinin de bildirilmesi gerekir.

  Üyelik hakları; üyeliğe kabul edildiğinin kendisine bildirilmesinin ardından, ilk aidatını ödediği tarih itibariyle başlar.

  ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

  MADDE 7
  Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

  Kendiliğinden: Üyelik için Kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

  Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeliği, üyelikten ayrılma isteğiyle sona erer. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkma işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin ayrılış tarihine kadar ki aidat borçlarını sona erdirmez.

  Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

  a) Derneğin etik ilkeleri ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak, dernek amaçlarına ve/veya tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak veya dernek çalışmalarını engelleyici davranışlarda bulunmak
  b) Dernek Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun kararlarına aykırı hareket etmek.
  c) Üyelik ve hekimlik onur, itibar ve şerefi ile bağdaşmayan hal ve hareketlerde bulunmak.
  d) Dilekçe ve üyelik bilgi fişinde gerçeğe uymayan beyanda bulunmak, üye olma şartlarını, üyelik anında taşımadığı tespit edilmek veya Dernek tüzüğünde veyahut Dernekler Kanunu’nda yazılı özelliklerden birini kaybetmiş olmak.
  e) Dernek üyesi olan asistanın, uzmanlık eğitimini tamamlamadan ihtisastan ayrılmış olması
  f) Tüzükte kayıtlı üyelik ödevlerini, Yönetim Kurulu’nun yazılı ikazına rağmen iki ay içerisinde yerine getirmemek.

  Üye, Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Bu karara karşı Genel Kurula itiraz edilebilir. Genel Kurul tarafından verilen karar, yargı yolları açık olmak koşuluyla, kesindir. Bu karar üyelere duyurulur.

  Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

  ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

  MADDE 8: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyelerin bir oy hakkı vardır, her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Asil üye dışındaki üyelerin oy hakkı yoktur.

  DERNEK ORGANLARI:

  MADDE 9: Derneğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’dur.

  DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI:

  MADDE 10: Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

  Toplanma Zamanı:

  MADDE 11: Genel Kurul (3) üç yılda bir Kasım ayında olağan toplantı yapar.

  Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

  MADDE 12-GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ :

  Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir:

  12.1Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyeler çizelgesini saptar ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
  12.2 Genel Kurula katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak ya da elektronik posta yolu ile bildirilir.
  12.3 İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
  12.4Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde, geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

  TOPLANTI YERİ:

  MADDE 13: Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

   

  TOPLANTI YETER SAYISI:
  MADDE 14: Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

   

  TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

  MADDE 15: Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adların karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 15. maddesinde belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

  Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeleri Yönetim Kurulu’na verir.

  TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

  MADDE 16: Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

  GENEL KURUL’UN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

  Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri:
  MADDE 17: Aşağıdaki yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

  1.Dernek organlarının seçilmesi
  2.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
  3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
  4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
  5.Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
  6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması
  7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
  8.Derneğin feshedilmesi.
  9.Derneğin Borçlanması konusunda karar alınması

  Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

  OY KULLANMA KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

  MADDE 18: a) Oylar gizli veya açık belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının,üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylama ise Genel Kurul Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.
  b)Tüzüğün değiştirilebilmesi için karar alma yeter sayısı, Genel Kurul’a katılan üyelerin üçte ikisidir. Genel Kurul’a katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile değiştirilen tüzüğün tetkik mercilerine intikalini Yönetim Kurulu takip eder.

  YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLDİĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

  Yönetim Kurulu:

  MADDE 19:Yönetim Kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olarak Genel Kurul’ca üç yıllığına gizli oyla seçilir.

  Asil üyeliklerde boşlama olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

  Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

  19.1 Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,
  19.2 Derneği Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,
  19.3 Çalışma dönemi çalışma programı ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,
  19.4 Bir önceki çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak,
  19.5 Dernek Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu ana tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken kararları almak ve uygulamak,
  19.6 Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,
  19.7Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak veraporları hakkında gereken kararları almak,
  19.8Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine sonvermek,
  19.9Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,
  19.10 Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,
  19.11Derneğe ait kayıt ve defterleri tutmak ve muhafaza etmek,
  19.12 Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

  Seçilen yönetim kurulu görev bölümü yaparak, başkan, genel sekreter ve saymanını, belirler.

  Başkanlığa seçilen üye, bu göreve üst üste en çok iki dönem için seçilebilir.

  Yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgahında, önceden kararlaştırılacağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

  YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERİ, TAMAMLANAMAMASI

  MADDE 20: Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyle bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

  DENETLEME KURULU:

  MADDE 21: Üç asıl ve Üç yedek üyeden oluşan Denetleme Kurulu Genel Kurul’ca üç yıllığına seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

  BAŞKA ORGANLAR:

  MADDE 22: Dernekte başka organlar da kurulabilir.

  MADDE 23: Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları asıl ve yedek üyelerin kimlik bilgileri,adresleri ile gerekli diğer evrakları merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

  YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ

  MADDE 24: Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı üç yılda bir yapılan genel kurulca belirlenir.

  ŞUBE:
  MADDE 25: Derneğimizin şubesi olmayacaktır.

  MADDE 26: DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI :

  1.Üye aidatı
  2.Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
  3.Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
  4.Bağışlar ve yardımlar
  5.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
  Dernek, dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilir ve gerekli yasal bildirimleri yapar.

  YARDIM KABUL ETME

  MADDE 27: Dernek tıbbi mesleki kuruluşlardan yardım alabilir veya adı geçen kuruluşlara yardım edebilir.

  DEFTER VE KAYITLAR:

  MADDE 28: Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

  a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
  5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

  b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
  2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
  Bu defterlerin noterden veya İl Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

  GELİR VE GİDERLERDE USUL VE DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :

  MADDE 29:
  Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır:

  29.1 Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
  29.2 Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.
  29.3.Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
  29.4 Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir. Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

  29.5.Derneğin Borçlanma Usulleri
  Dernek, kişi veya kurumlara, yıllık bütçesinin en fazla yüzde yirmibeşi kadarborçlanabilir. Ancak, ne amaçla borçlanıldığı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim kuruluna yetki vermesi gereklidir

  DERNEĞİ İÇ DENETİM ŞEKLİ :

  MADDE 30: Dernek’ de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

  Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

  GENEL SEKRETERİN ÖDEVLERİ:

  1.Derneğe ait yazışmaları yönetmek
  2.Derneğin defter ve dosyalarını tutmak
  3.Bilimsel toplantılarını başkanla birlikte hazırlamak,
  4.Bilimsel toplantı tutanaklarını düzenlemek, bilimsel toplantı yazılarını, raporların özetlerini toplayıp dosyada muhafaza etmek.
  5.Yönetim kurulu toplantılarını kararlarının gerekli deftere işlemek
  6.Dernek dergisi ve diğer yayın işlerinde ilgili yönetim kurulu üyesi ile işbirliği yapmak
  7.Genel kurul toplantısına derneğin çalışmaları hakkında rapor sunmak.

  SAYMANIN ÖDEVLERİ:

  1.Derneğin hesap işlerine bakmak
  2.Bu konuda gerekli defter ve belgeleri düzenlemek
  3.Yönetim Kurulu toplantılarında yapılan hesap işlerini izah etmek
  4.Dernek parası yönetim kurulunun kararı ile ulusal bankalardan birine dernek adına açılan cari hesaba veznedar tarafından yatırılır. Bu hesaptaki para, ancak Başkan ve Veznedar müşterek imzaları ile çekilebilir. Başkanın uygun görmesi ile veznedar harcamalarını yapar.

  MADDE 31: TÜZÜK DĞİŞİKLİĞİ

  Dernek Ana tüzüğü Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin 2/3’ünün katılması gereklidir. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak toplantıya katılanlar Yönetim ve Denetim Kurulu’nun iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için katılanların 2/3’nün Kabul oyu gereklidir

  DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE İŞLEMLERİ:

  MADDE 32:
  Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için genel kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa yapılacak ikinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir.Fesih hakkındaki kararlar,hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

  Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

  a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:
  Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türk Androloji Derneği ” ibaresi kullanılır.

  Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar Türk Üroloji Derneği’ne devredilir.

  Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

  b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:
  Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

  Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

  MADDE 33: Türk Androloji Derneği Kurucu Üyeleri Listesi:

  Adı Soyadı Mesleği Uyruğu İkametgahı
  Prof. Dr. Halim HATTAT Doktor T.C. Zincirlikuyu Cd. BaşakSk.No:50/A ULUS
  Prof. Dr. Engin EKER Doktor T.C. Anafartalar Cd. Palmiye Ap.6/8 YEŞİLKÖY
  Prof. Dr. Sadi GÜNDOĞDU Doktor T.C. Kalamış Fener Cd.Dizdar Ap.No:53 KADIKÖY
  Prof. Dr. Erbil GÖZÜKIRMIZI Doktor T.C. Şehir Muhtar Sk. No:2/2 Da:3 TAKSİM
  Prof. Dr. Erdoğan ERTUNGEALP Doktor T.C. Menekşe Sk. Dostlar Ap.8/9 YEŞİLKÖY
  Prof. Dr. Sedat TELLALOĞLU Doktor T.C. İş Bankası Sitesi B Blok Da:26 BEYOĞLU
  Doç. Dr. Tülay İREZ Doktor T.C. Bursalı Tahir Bey Sk. 6/4 Polatlı/ANKARA
  Doç. Dr. Haluk ANDER Doktor T.C. Soyak Siteleri No.31/368 KADIKÖY
  Uz. Dr. Ateş KADIOĞLU Doktor T.C. Fulya Mh. Fulya Cd. İnci Ap. 27/30 Beşiktaş
  Doç. Dr. Ferruh ŞİMŞEK Doktor T.C. Şair Latifi Sk.Arif BeyAp.90/5 KADIKÖY
  Uz. Dr. Bülent ÇETİNEL Doktor T.C. Meram Sk. Itır Ap. Da:8 KIZILTOPRAK
  Uz. Dr. Ahmet ERÖZENCİ Doktor T.C. Fırıldak Sk.Köşe Ap.No.8-1/8 MODA

  MADDE 34: İş bu tüzük otuz dört maddeden ibarettir.

  Prof. Dr. Önder Yaman
  Prof. Dr. Selahittin Çayan
  Prof.Dr. İrfan ORHAN
  Prof. Dr.Ramazan AŞÇI
  Doç.Dr.Mustafa F.USTA
  Prof. Dr.Oğuz Ekmekçioğlu
  Doç.Dr. Muammer Kendirci